یوسف خدابنده لو

یوسف خدابنده‌لو

زوج‌درمانگر و روان‌درمانگر بزرگسال

کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه شهید بهشتی، فارغ التحصیل 1389

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران، فارغ التحصیل 1392

دکتری: روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، ورودی 1394.

رواندرمانگر گروه آتیه درخشان ذهن از سال 1390 تاکنون.

رواندرمانگر فول فکر از سال 1394.

رواندرمانگر کلینیک اردیبهشت از سال 1394.

رواندرمانگر کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی سایه سار امید از سال 1396.

سوپروایزر بخش بازتوانی شناختی و حرکتی گروه آتیه درخشان ذهن از سال 1391 تا 1392

مدیر بخش عصب-شناختی کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی سازمان سراج از سال 1396

پژوهشگر گروه آتیه درخشان ذهن از سال 1392 تا 1396؛

پژوهشگر کلینیک سلامت ذهن فضای مجازی سازمان سراج از سال 1396 تا کنون.

رستمی، رضا؛ خدابنده ­لو، یوسف؛ معتمدیگانه، نگین؛ ممقانیه، مریم (1392). پرورش شناختی رایانه­ای: راهنمای عملی چند نرم­افزار. تهران: انتشارات تبلور.

رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی­نژاد، فاطمه؛ خدابنده­ لو، یوسف (1394). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه استاندارد، جلد اول. تهران: انتشارات تبلور.

رستمی، رضا؛ رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی­نژاد، فاطمه؛ خدابنده ­لو، یوسف (1394). آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون III: نسخه گسترش­یافته، جلد دوم. تهران: انتشارات تبلور.

متین‌فر، احمدرضا و خدابنده لو، یوسف (1397). پرورش شناختی رایانه‌ای برای اختلال‌های روانی: راهنمای درمانگران. تهران: انتشارات نسیم دانش فردا.

متین‌فر، احمدرضا؛ خدابنده‌لو، یوسف؛ صدری، پانیذ؛ پورصالحی، مرضیه (در دست چاپ). مشاوره آنلاین.

خدابنده­ لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی­ لواسانی، مسعود و معتمدیگانه، نگین (1394). بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر تصویر بدنی زنان. فصلنامه علوم روانشناختی، 14(55)، 320-301.

فرخی‌مقدم، صدیقه؛ حقگو، حجت‌الله؛ پیشیاره، ابراهیم؛ سیدحسینی، علی؛ بخشی، عنایت‌الله؛ رضازاده، نیما؛ رستمی، رضا؛ صادقی، وحید و خدابندهلو، یوسف (1396). تأثیر اکتیو و ستیبیولارتراپی بر اختلالات حرکتی کودکان با اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی. فصلنامه طب توانبخشی، 6(1)، 82-74.

یداللهی، سارا؛ پورصالحی نویده، مرضیه؛ متین‌فر، احمدرضا و خدابندهلو، یوسف (در دست چاپ). ساخت و هنجاریابی مقیاس استفاده مشکل‌ساز از بازی دیجیتالی در نوجوانان پسر.

یداللهی، سارا؛ پورصالحی نویده، مرضیه؛ متین‌فر، احمدرضا و خدابندهلو، یوسف (در دست چاپ). ساخت و هنجاریابی مقیاس استفاده مشکل‌ساز از از شبکه­های اجتماعی.

 

 

Pourhosein, R., & Khodabandeloo, Y. (2015). The effect of cognitive Self-review method on women’s happiness. International Journal of Body, Mind and culture, 2(2), 125-133.

Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Farokhi Moghadam, S., Pishyareh, E., Bakhshi, E., Rostami, R., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (2016). Introduction of pediatric balance therapy in children with vestibular dysfunction: Review of indications, mechanisms, and key Exercises. Iranian Rehabilitation Journal. 14(1):5-14. http://dx.crossref.org/10.15412/J.IRJ.08140102

Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Rostami, R., Bakhshi, E., Badfar, F., Farokhi Moghadam, S., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (2017). Preliminary evidence of improved cognitive performance following vestibular rehabilitation in children with combined ADHD (cADHD) and concurrent vestibular impairment. International Journal of ORL & HNS.

Lotfi, Y., Rezazadeh, N., Moossavi, A., Haghgoo, H., Rostami, R., Bakhshi, E., Badfar, F., Farokhi Moghadam, S., Sadeghi, V., & Khodabandelou, Y. (2017). Rotational and Collic Vestibular-Evoked Myogenic Potential Testing in Normal Developing Children and Children With Combined Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Ear and Hearing. doi: 10.1097/AUD.0000000000000451

Khodabandelou, Y., Rostami, R., Farahmand-pour, M., Yadollahi, S. (2017). An attempt to increase intelligence with intensive computerized cognitive training and speech therapy: a single-case study. 1st Digital Games Research Conference: Trends, Technologies and Applications (Top article).

Khodabandeloo, Y., Fat’h-Abadi, J., Motamed-Yeganeh, N., & Yadollahi, S. (2019). Factor Structure and Psychometric Properties of the Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) in Female Iranian University Students. Journal of Practice in Clinical Psychology, 7 (3) :7-7

احمدرضا، متین‌فر؛ خدابندهلو، یوسف (1397). تصویربرداری عصبی اعتیاد به اینترنت و اختلال بازی اینترنتی: پژوهش‌های جدید. فصلنامه رویش روانشناسی، 7(9)، 179-194.

خدابنده­ لو، یوسف؛ رستمکلایی، نظام­الدین؛ غلامعلی­نژاد، فاطمه و رستمی، رضا (1394). معرفی یک ابزار: آزمون‌های پیشرفت شناختی وودکاک- جانسون III. فصلنامه رویش روانشناسی، 4(12)، 18-3.

خدابنده ­لو، یوسف؛ پورحسین، رضا؛ غلامعلی­لواسانی، مسعود و معتمدیگانه، نگین (1393). بررسی اثربخشی روش شناختی مرور خویشتن بر خودپنداشت زنان. فصلنامه رویش روانشناسی، 3(6)، 68-57.

خدابنده ­لو، یوسف (1393). مرور خویشتن؛ فعالیتی برای شادکامی. فصلنامه رویش روانشناسی، 4(9)، 131-111.

خدابنده­ لو، یوسف؛ پورحسین، رضا و لطفی، سمیرا (زیرچاپ). تأثیر روش شناختی مرور خویشتن بر افزایش سطح خودپنداشت و کاهش علایم افسردگی یک نوجوان دارای اختلال افسردگی اساسی: یک نمونه موردی. فصلنامه رویش روانشناسی.

 

 

شرکت در کارگاه نوروفیدبک، دکتر داود مشکانی، 1396

شرکت در کارگاه تحریک فراجمجمه‌ای جریان مستقیم (tDCS)، دکتر رضا رستمی، 1395

شرکت در کارگاه فن بیان و مهارت های برگزاری کارگاه های آموزشی، دکتر رحمت الله فتاحی، 1395

شرکت در کارگاه رواندرمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت (ISTDP) ، دکتر محمد بهشتیان، 1394

شرکت در کارگاه رواندرمانگری شناختی مرور خویشتن، دکتر رضا پورحسین، 1391

برگزاری کارگاه پرورش شناختی رایانه ای، گروه آتیه، 1393

برگزاری کارگاه پرورش شناختی رایانه ای، گروه آتیه، 1394

برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک- جانسون، گروه آتیه، 1394

برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک- جانسون، گروه آتیه، 1395

برگزاری کارگاه آموزش تفسیر آزمون­های پیشرفت تحصیلی وودکاک- جانسون، گروه آتیه، 1396

برگزاری کارگاه آموزش اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون های وودکاک- جانسون، گروه آتیه، 1397

برگزاری کارگاه رویکرد عصب‌شناختی به اعتیاد به اینترنت، سازمان فضای مجازی سراج، 1397