کارگاه مهارت‌های همزیستی

کارگاه مهارت‌های همزیستی

یکی از سه نیاز اصلی روانی انسان‌ها نیاز به ارتباط است. برقراری ارتباطی مؤثر که بستری برای ایجاد احساس تعلق و کفایت فردی باشد، نیازمند آموختن مهارت‌هایی چون گوش دادن فعالانه، انتقال درست پیام، ابراز صریح نظرات و مهارت در حل تعارض‌های بین فردی است. توانمند شدن در این مهارت‌ها حاصل آشنایی، تمرین و بکارگیری آنها در روند کارگاه خواهد بود. یکی از کارگاه‌هایی که گروه رامش جهت توانمندسازی افراد در زمینه‌ی مهارت‌های ارتباطی و حل تعارض‌هایی که در ارتباطات عاطفی و کاری برگزار می‌نماید کارگاه مهارت‌های همزیستی است