روان درمانی بزرگسال

روان درمانی بزرگسال

روان درمانی مشکلات روانشناختی بزرگسالان همچون افسردگی، اضطراب، وسواس، اختلالات شخصیتی (خودشیفته، بدبین، مرزی، وابسته، اجتنابی، خودآزار- دگرآزار و …) و رفتارهای ناسالم (پرخاشگری، خودکنترلی پایین، رفتارهای پرخطر و …) از جمله اهداف اصلی درمانی مجموعه‌ی رامش محسوب می‌شود. از آنجایی که مراجعین به لحاظ نوع شخصیت و نحوه‌ی تفکر از تفاوت‌های فاحشی با یکدیگر برخوردار هستند، لذا روان‌درمانگرانی در حیطه بزرگسال مجموعه رامش را همراهی می‌کنند که هر کدامشان رویکرد درمانی ویژه‌ی خود را دارا بوده و جهت برقراری رابطه‌ی درمانی و بهبود حال مراجعین از رویکردهای مختلفی همچون روانکاوی و رویکردهای رفتاری و شناختی بهره می‌گیرند.