بخش کودک

بخش کودک

مهارت‎های زندگی

  • خودشناسی
  • همدلی
  • ارتباط موثر و دوست یابی
  • حل مسئله و تصمیم‎گیری
  • روابط بین فردی(جرات‎مندی و فن بیان)
  • مدیریت خشم و اضطراب

مادر و کودک

فرزندپروری

تربیت جنسی

بازی درمانی