بخش ها

بخش ها

1.روان درمانی کودک

2.کارگاه های

 •  مهارت های زندگی
 • مادر و کودک
 • فرزندپروری
 • تربیت جنسی
 • بازی درمانی

1.روان درمانی نوجوان

2.گروه درمانی نوجوان

3.کارگاه های

 • مهارت های زندگی
 • تئاتر درمانی
 • نبوغ و هویت جنسی

1.روان درمانی بزرگسال

2.کارگاه های

 • مهارت های زندگی
 • خودشناسی

1.مشاوره پیش از ازدواج

2. زوج درمانی

3.کارگاه ها

1.تست هوش و ارزیابی کودک

2.تست ازدواج

1.کارگاه های نقد فیلم بزرگسال

2.کارگاه های نقد فیلم کودک

3.کتابخوانی

4.بحث و گفتگو

1.مدارس و مهدها

 • شیوه های مدیریت کلاس درس
 • اصول مربی‎گری مهد کودک

2.دانشجویان روانشناسی

 • ژورنال کلاب
 • کارگاه های تخصصی ⇐ آموزش روان‎درمانی و ارائه‎ی سوپر ویژن

3. آموزش شرکت ها و موسسات